معرفي > معرفی دانشکده

این دانشکده از تاریخ 1392/04/31 با شماره مجوز 2/22/61690 شورای عالی گسترش از دانشکده علوم انسانی جدا شد و هم اکنون در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد: 

 

رشته های مقاطع مختلف دانشکده علوم ورزشی

علوم انسانی ورزش

کارشناسی

علوم زیستی ورزش

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي

کارشناسی ارشد

فيزيولوژی ورزشي

رفتار حركتي

بيومكانيك ورزشي

مديريت ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي

دکتری

فيزيولوژی ورزشي

رفتار حرکتی

مديريت ورزشي


از ديگر فعاليت هاي اين دانشكده ميتوان به ارائه دروس سرويسي جهت كليه دانشكده ها اشاره نمود.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند