فرم و آئین نامه

گزيده آئين نامه ي كارشناسي


1-  عدم انتخاب واحد بدون عذر موجه به منزله انصراف از تحصيل است.

2-  اگر معدل دانشجو در يك نيمسال كمتر از 12 باشد در نيمسال بعدي حداكثر 14 واحد و اگر معدلش بيشتر از 17 باشد تا 24 واحد ميتواند انتخاب كند.

3-  دانشجو در هر درس نبايد بيش از 16/3 مجموع ساغات درس غيبت داشته باشد.

4-  غيبت غير موجه در جلسه امتحان به منزله گرفتن نمره صفر و غيبت موجه بايد توسط دانشگاه بررسي و تصميم گيري گردد.

5-  حذف كامل دروس نيمسال حداكثر تا زمان حذف اضطراري امكان دارد.

6-  دانشجو موظف است دروس مهماني خود را در پايان ترم  به اداره آموزش تحويل دهد.


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند